ประวัติสหกรณ์

ความหมายของสหกรณ์

สห = ร่วมมือกันหรือด้วยกัน = Co
กรณ์ = การกระทำ = operative
สหกรณ์ แปลว่า การกระทำร่วมกัน แต่การกระทำร่วมกัน ไม่เป็นสหกรณ์เสมอไป

สหกรณ์ เป็นวิธีการจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนเข้ารวมกันโดยความสมัครใจของตนเองในฐานะที่เป็นมนุษย์ และโดยความมีสิทธิเสมอหน้ากันเพื่อจะบำรุงตัวเองให้เกิดความจำเริญในทางทรัพย์

กำเนิดการสหกรณ์

1.สาเหตุจากความยากจนและการถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองในสมัยที่มีการปฏิวัติ  อุตสาหกรรม (The Industrial Revolution) ปลาย     ศตวรรษที่ 18
2.ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
3.ความแตกต่างของฐานะระหว่างชนชั้น

ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ในประเทศไทยกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ => ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ในไทย

• สาเหตุจากชาวนาในปลายสมัยร.5 มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว => สูญเสียที่ดินทำกินให้แก่เจ้าหนี้ => ไม่มีที่ดินทำกิน
• ตั้งธนาคารเกษตร => เพื่อให้เกษตรกรได้กู้เงิน แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากปัญหาด้านหลักประกันและการควบคุมการชำระคืน
• ตั้งธนาคารเงินกู้แห่งชาติ โดยคำแนะนำของ Sir Bernard Hunter นายธนาคารจากอินเดีย โดยใช้ที่ดินและหลักทรัพย์อื่นๆเป็นหลักประกันเงินกู้
• เกิดแนวคิดในการจัดตั้งสมาคมที่เรียกว่า “Cooperative Society” เพื่อช่วยในการควบคุมเงินกู้และเรียกเก็บเงินกู้ เรียกเป็นภาษาไทยว่า “สมาคมสหกรณ์”
• รูปแบบที่เหมาะสมที่นำมาใช้ คือ สหกรณ์เครดิตในชนบท ซึ่งมีขนาดเล็ก
เป็นสหกรณ์แบบไม่จำกัดความรับผิดชอบ
• สหกรณ์แห่งแรกของไทย คือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ เป็นสหกรณ์ประเภทหาทุน เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2459 (วันสหกรณ์แห่งชาติ) ที่ จ.พิษณุโลก
• มีการตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ขึ้นมาคุ้มครองการสหกรณ์โดยเฉพาะ  พรบ. สหกรณ์ พ.ศ.2471
• สหกรณ์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนต้องตั้ง “ธนาคารเพื่อการสหกรณ์”  (ปี 2490) รัฐบาลถือหุ้นด้วย ต่อมากลายเป็น ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
   สหกรณ์การเกษตร (ปี 2509)
• ต่อมาสหกรณ์หลายแห่งเกิดปัญหาการขาดทุน เพราะมีขนาดเล็กไป
• ออกพรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511 ให้มีการควบสหกรณ์ประเภทเดียวกันเข้า
ด้วยกันและเป็นสหกรณ์แบบจำกัดสินใช้ เพิ่มบริการต่างๆ แก่สมาชิกมากขึ้นเป็นลักษณะสหกรณ์อเนกประสงค์
      
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: